MAAKT VAN UW FEESTJE EEN FEEST !

algemene voorwaarden catering

De artikelnummers dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden en in aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.
1.1 ANNULERING
De in schriftelijke vorm door de klant aan MES BOUCHÉES
gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in de schriftelijke vorm door MES BOUCHÉES aan de klant gedane mededeling dat één of meerdere overeengekomen producten of diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.2 KLANT
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met
MES BOUCHÉES een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen MES BOUCHÉES en een klant ter zake één of meer door MES BOUCHÉES te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.
1.4 OVERMACHT
Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die MES BOUCHÉES niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen overeenkomsten door MES BOUCHÉES zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden MES BOUCHÉES zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op alle producten en diensten.

Artikel 3 Tot standkoming overeenkomsten

3.1 Het aanvragen van leveringen / diensten kan telefonisch of door het invullen van het contactformulier via de website www.mesbouchees.nl
3.2 Bij een afwijkende bestelling waarbij het contactformulier niet gebruikt wordt en / of bij een buffet, ontvangt u altijd een offerte. Deze dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd aan MES BOUCHÉES
3.3 De klant verklaart zich bij aanname van bestelling(en) door MES BOUCHÉES akkoord met de geldende algemene voorwaarden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen

4.1 MES BOUCHÉES garandeert de hygi�nische en microbiologische kwaliteit conform de wettelijke eisen van de geleverde producten op het afgesproken leveringstijdstip.
4.2 MES BOUCHÉES is, onverminderd de hierna volgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten / diensten te verlenen op de voor MES BOUCHÉES gebruikelijke wijze.
4.3 De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet:
a. In geval van overmacht aan de zijde van MES BOUCHÉES als bedoeld in artikel 1.4 en 9.1
b. Indien de klant de in artikel 6 bedoelde waarborgsom / tussentijdse betaling niet tijdig voldoet.
c. Indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij / zij uit welken hoofde ook jegens MES BOUCHÉES heeft.
4.4 Bij wijzigingen van bestellingen tot 5 werkdagen of meer v��r de overeengekomen datum geschieden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij wijzigingen van aanvragen 3 werkdagen of meer v��r de overeengekomen datum wordt 50% van de kostprijs van de bestelling in rekening gebracht. Bij wijzigingen 2 werkdagen of minder v��r de overeengekomen datum wordt de kostprijs van de bestelling aan de klant in rekening gebracht.
4.5 Voor een wijziging die inhoudt dat de bestelling tenminste gehalveerd wordt, gelden voor dat deel de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
5.2 MES BOUCHÉES is met inachtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat MES BOUCHÉES afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
5.3 De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij / zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.
Bij een Annulering:
a. 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan MES BOUCHÉES te betalen.
b. 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan MES BOUCHÉES te betalen.
c. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan MES BOUCHÉES te betalen.

Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling

6.1 MES BOUCHÉES kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid van MES BOUCHÉES en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
6.2 MES BOUCHÉES mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen genoemde ontvangen bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde aan hem verschuldigd is. Het overschot dient zo spoedig mogelijk door MES BOUCHÉES aan de klant terugbetaald te worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover MES BOUCHÉES ter zake het risico dat, zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 is MES BOUCHÉES nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de Gast en / of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van MES BOUCHÉES.Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door MES BOUCHÉES bereide of geserveerde levensmiddelen.
7.3 In geen enkel geval is MES BOUCHÉES gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
1 De reserveringswaarde of, indien de schade meer is;
2a. Het door de verzekeraar van MES BOUCHÉES aan MES BOUCHÉES ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. Ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 8 Afrekening en betaling

8.1 Klant is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan MES BOUCHÉES Alle rekeningen, daaronder mede begrepen de rekeningen ter zake annulering, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaatsgevonden. De betaling geschiedt in Europese courant.
8.2 Alle facturen onder de €150,- dienen door de klant contant bij aflevering aan MES BOUCHÉES te worden voldaan.
8.3 Bij bestellingen hoger dan €150,- dient minimaal 50% van het factuurbedrag uiterlijk 3 werkdagen voor leverdatum op het door MES BOUCHÉES aangegeven rekeningnummer te staan. Het resterende bedrag dient contant te worden voldaan bij aflevering.
8.4 Indien de klant in gebreke blijft dient hij aan MES BOUCHÉES alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt MES BOUCHÉES geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.
9.2 Indien MES BOUCHÉES door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht moet annuleren, zal zij zich inspannen om een naar haar oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.